Offentlig høring - Reguleringsplan for Måvikheia hytteområde - gnr 75 bnr 287

I medhold av PBL § 12-10 vedtok Teknikk-, plan- og naturutvalget i møte 04.12.18 i sak 73/18 å legge reguleringsplan for Måvikheia hytteområde - gnr 75 bnr 287- ut til offentlig høring i 6 uker.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Tvedestrand kommune innen 01.02.2019 på epost: post@tvedestrand.kommune.no eller pr. post, Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand.

Oversikt over saksdokumentene:

Illustrasjonsskisse - rev. 15.11.18 (PDF, 218 kB)
3D-illustrasjoner (PDF, 4 MB)