Samarbeid om areal- og transportutfordringer i Arendalsregionen

Grimstad, Froland, Arendal og Tvedestrand kommuner og Agder fylkeskommune har startet opp igjen det gode samarbeidet om areal- og transportplanleggingen i regionen. Agder fylkeskommune jobber med å lage en side om dette arbeidet. Foreløpig deler vi rapporten på denne siden. 

Kommunene utgjør et felles bo- og arbeidsmarked hvor reisemønstrene er tett sammenvevde. Det er ventet at det vil bli kapasitetsutfordringer på veinettet de neste årene, og kunnskap om mobiliteten vil være et godt utgangspunkt for samarbeid om virkemidler og tiltak. 

Gjennomført kartlegging

Kommunene har i fellesskap fått tildelt Klimasatsmidler for å gjøre en kartlegging av mobiliteten i regionen, det vil si hvor folk reiser, når de reiser og hva slags transportmiddel de bruker. Kartleggingen er gjennomført av Rambøll og basert på ikke-sporbar mobiltrafikk. De har sett på 57 millioner reiser! 
Kartleggingen gir kunnskap om dagens situasjon, og om hvilke tiltak vi bør vurdere, f.eks hvor boliger- og næringsområder bør utvikles for å få en mer bærekraftig transport og mer bruk av kollektivtransport, sykkel og gange. 

Les hele rapporten "Mobilitetskartlegging i  Arendalsregionen (PDF, 10 MB)". 

Funn – dagens reisemønstre

Analysen viser at det er stor grad av samhandling mellom kommunene. Arendalsregionen er mer preget av reiser på tvers av kommunene enn det som har kommet frem i tidligere undersøkelser . Arendal sentrum, Grimstad sentrum og Stoa er største destinasjoner. 

 • Den største reisestrømmen er mellom Arendal og Grimstad med 15 500 daglige turer. 
 • Arendal er veldig tett knyttet mot Tvedestrand og Froland. 
 • Grimstad er i mindre grad knyttet til Froland og Tvedestrand og i større grad knyttet til Lillesand og Kristiansand.

Funn - arbeidsreiser

 • Arendal tiltrekker seg flest arbeidsreiser, og deretter Grimstad.
 • Grimstad er den kommunen som har flest arbeidsreiser vestover mot Lillesand og Kristiansand.
 • Tvedestrand tiltrekker seg nesten like mange arbeidsreiser fra øst i Agder som Arendal gjør.

Konklusjoner i rapporten

 • I regionen er det et spredt bosettingsmønster, men næringsvirksomhet er mer samlet.
 • Det er stor variasjon i transportarbeid mellom ulike områder.
 • Arendal og Grimstad sentrum samt Stoa er største destinasjoner. 
 • Bil har kortest reisetid på de fleste reisene, og bilandelen er 55 %-75 %.
 • Hovedutfordringer for kollektivtransporten er tidsbruk «dør til dør» sammenlignet med bil (se kart i rapporten).
 • Det er sett på utslipp av Co2 til transport (pr person/dag), og i områdene rundt Arendal sentrum og Grimstad sentrum er det lavest utslipp person på grunn av kortere avstander til de største destinasjonene (hjem, jobb, fritid/kultur) 

De mest lavthengende fruktene er:

 • Arealplanlegging for bolig og næring/kontor
 • Det er stort potensiale for faste kollektivruter i mange områder (bør prioritere enkelte strekninger for god frekvens og framkommelighet, og heller vurdere bestillingstransport i mindre sentrale områder).
 • Stort potensiale for flere sykkelreiser i mange områder.
 • Parkeringsregime