Borgerlige vielser - lokale bestemmelser Tvedestrand kommune

Borgerlige vielser - oppdatering av lokale bestemmelser, vedtatt i kommunestyremøte 17.12.2019, sak 19/50.  

1

Tvedestrand kommunes vigselslokaler er ordførerens kontor og tilrettelagte lokaler i Rådhuset.

 

Vigsler fra kommunen har vigselsmyndighet i hele landet, og kan dermed

også gjennomføre vigsel andre steder i kommunen, samt i andre kommuner på vegne av Tvedestrand kommune. Eventuelle merkostnader faktureres brudefolkene i tråd med punkt 6.

 

2

Tvedestrand kommune tilbyr også vigsler for andre kommuners innbyggere

3

Tvedestrand kommune tilbyr vigsel i åpen kontortid, kl. 08.00-16.00 i sesong.

 

Sesongen fastsettes til 1. september-30. juni.

Utenom sesong, i perioden 1. juli-31. august, er vigselsilbudet begrenset til lørdager og søndager i ukene 28, 29, 32 og 33. Her gjelder egne satser, fastsatt i punkt 6.

4

I kontortiden i sesong er tilbudet gratis for kommunens egne innbyggere

(minst én av brudefolkene må være bosatt i kommunen) og for personer som

ikke er bosatt i Norge, men som oppfyller kravene for å inngå ekteskap her.

Utenom kontortiden og utenom sesong gjelder egne satser fastsatt i punkt 6.

 

5

For andre kommuners innbyggere gjelder egne satser fastsatt i punkt 6.

6

Satser for vigselstilbudet:

For kommunens innbyggere og personer bosatt i utlandet

 

For andre kommuners innbyggere

Vigsel i kontortid i sesong

Kr. 0,-

Kr. 2 000,-

Vigsel utenom kontortid og utenom sesong

Kr. 2 500,-

Kr. 2 500,-

 

Ved gjennomføring av vigsler utenfor de fastsatte vigselslokalene

(ordførerens kontor og Rådhuset), faktureres brudefolkene for merkostnader tilsvarende reiseregningen som vigsleren har sendt sin arbeidsgiver.

 

En reiseregning følger kommunens til enhver tid gjeldende satser, og kan i disse tilfellene inneholde krav om km-godtgjørelse, kost uten overnatting (over 6 timer), kost med overnatting (over 12 timer) og utlegg ifølge bilag (bompenger, parkering mv.)

 

Merkostnader oppgitt i reiseregning, samt betaling for vigsler som blir

gjennomført utenom kontortid og utenom sesong, tilfaller den utførende

vigsleren og betales ut som lønn. Satsen på kr. 2 500,- inkluderer sosiale

kostnader. Lønn for vigsler utgjør da kr. 2 000,-

 

For politiske vigslere utenom ordfører som foretar vigsler i kontortid i sesong, gjelder reglement for godtgjørelser for kommunale ombud, punkt 5.

7

Personer som i vedtak tildeles vigselsmyndighet av kommunestyret, vil

inneha denne myndighet med 4 års varighet, med unntak dersom personen ikke lenger tjener som folkevalgt, ikke lenger er ansatt i kommunen eller dersom annet vedtak fattes hvor kommunestyret trekker tilbake tildelingen. Den til enhver tid sittende ordfører og varaordfører er direkte bemyndiget i lov, jf. ekteskapsloven §12 b

8

Følgende personer i tillegg til ordfører og varaordfører tildeles

vigselsmyndighet som representanter for Tvedestrand kommune:

  • June Anette Marcussen (utvalgsleder)
  • Jarle Bjørn Hanken (rådmann)
  • Elias Lien (rådgiver)

 

9

Vigsel kan endelig avtales med kommunen fra det tidspunkt det foreligger

gyldig prøvingsattest.

 

Folkeregistermyndigheten utsteder prøvingsattest, med fire måneders

varighet fra utstedelse. Prøvingsattesten gis på bakgrunn av egenerklæring fra begge brudefolkene, forlovererklæring og eventuelle andre dokumenter (oppholdstillatelse/ dokumentasjon på skifte/ anerkjennelse av utenlandsk skilsmisse). Skjemaer finnes på skatteetatens hjemmeside eller hos statlig blankettarkiv.  Folkeregistermyndigheten skal på bakgrunn av disse opplysningene prøve om ekteskapsvilkårene etter norsk rett er oppfylt.

10

Under vigselsseremonien benyttes det borgerlige vigselsformularet (teksten

som vigsler leser opp)

 

Seremonien kan tilpasses med for eksempel tekst og musikk utover dette,

dersom brudefolket ønsker det. Eventuelle tilpasninger av tekst og musikk

gjøres etter avtale og vurdering i samråd med vigsler.

11

Brudefolkene kan komme med preferanser om hvilken vigsler de foretrekker. Kommunen vil forsøke å etterkomme eventuelle ønsker, men plikter ikke å stille med den ønskede vigsler. Det er for øvrig mulig å reservere seg fra å bli viet av henholdsvis folkevalgte eller administratorer.

Kontaktinformasjon

Tone Vestøl Bråten
Personal- og organisasjonsleder
E-post
Mobil 98 47 10 76