Kommunedirektøren i Tvedestrand kommune

Jan Magne Kåsa Stensrud er kommunedirektør i Tvedestrand kommune. 

Kommunedirektørens ansvar

Kommunedirektøren er øverste leder for kommunens administrasjon og skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer. 

Kommunedirektøren har ansvar for at saker som legges fram for utvalg og bystyret, er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt.

Kommunedirektøren er bindeleddet mellom politikerne og administrasjonen.

Stab/sektorstøtte for kommunedirektøren er fra og med 01.01.2021 organisert i to avdelinger:  Økonomiavdelingen og Personal- og organisasjonsavdelingen