Kommunepsykolog

Kommunepsykologen arbeider med kvalitetssikring av kommunens psykososiale tilbud. Dette skjer blant annet gjennom deltakelse i plan- og systemarbeid, undervisning, veiledning og drøfting med andre faggrupper. 

Kommunepsykologen er involvert i helsefremmende arbeid og fokus på folkehelse gjennom hele livsløpet, for slik å forebygge utvikling av psykiske lidelser. Dette ved å være med i prosessen med å planlegge, utvikle, implementere og evaluere helsefremmende og forebyggende tiltak innen psykisk helse i kommunen i henhold til kartlagte behov.

Målet er å øke den psykologfaglige kompetansen i kommunen ved å være synlig, tilgjengelig og forankret i kommuneorganisasjonen.

Kommunepsykologen har fokus på

  • Forebygging og tidlig innsats
  • Å øke faglig trygghet
  • Kompetanse på psykisk helse
  • Tverrfaglig samarbeid
  • Samhandling med spesialisthelsetjenesten

Hvem kan få hjelp av kommunepsykologen?

Kommunepsykologen arbeider primært på systemnivå.