Brukerstyrt personlig assistent

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er et tilbud til deg som har sterkt nedsatt funksjonsevne og er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Hvem kan søke om praktisk hjelp?

Personer under 67 år med nedsatt funksjonsevne kan søke om brukerstyrt personlig assistent.

Hva er en brukerstyrt personlig assistent?

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for personer med nedsatt funksjonsevne som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. BPA kan benyttes når brukeren har et omfattende behov for tjenester og behov for å organisere bistanden fleksibelt. Rettigheten omfatter ikke tjenester som krever flere enn én tjenesteyter til stede eller nattjenester, med mindre personen kontinuerlig har behov for slike tjenester.

Med langvarig behov menes behov ut over 2 år.

Med stort behov menes et tjenestebehov på minst 32 timer per uke. Personer med tjenestebehov på minst 25 timer per uke har likevel rett til å få tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse, med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen.

Slik søker du

Du kan kontakte tildelingstjenesten for å få mer informasjon og hjelp til å søke om brukerstyrt personlig assistent.

Søknadsskjema
 

Hva skjer videre?

Dersom kommunen beslutter å gi tjenester i form av BPA, vil det gjøres et vedtak som beskriver hjelpebehov, omfang og varighet av tjenesten. 

Bruker er arbeidsleder og påtar seg derfor et større ansvar for organisering og innhold. Kommunen er vanligvis arbeidsgiver for assistentene, men brukeren kan også være arbeidsgiver.

Arbeidsleder har det daglige lederansvaret for assistentene. Det er et krav at arbeidslederrollen blir forsvarlig ivaretatt, dette omfatter følgende:

  • Utvelgelse/ansettelser
  • Administrasjon/rapportering
  • Oversikt over timeforbruk
  • Attestasjon av timelister
  • Medarbeidersamtaler
  • Turnus/arbeidstid
  • Ferie
  • Innleie av vikarer


Arbeidsleder får opplæring fra kommunen, har kontakt med arbeidsgiver (kommunen) og samarbeider med arbeidsgiver ved interne kontroller.