Kommunal beredskap

Det er trygt å bo i Tvedestrand. Likevel må det tas høyde for at uforutsette og uønskede hendelser kan finne sted, også her. Kommunen arbeider kontinuerlig med samfunnssikkerhet og beredskap, i samarbeid med en rekke aktører, for å sørge for at samfunnet er godt rustet for å takle dette, skulle det uønskede inntreffe. Samfunnssikkerhet og beredskap dreier seg om vern av liv og helse, demokrati og styringsevne, kritiske samfunnsfunksjoner og andre verdier. Det dreier seg om å bygge et samfunn som er inkluderende, robust og som har styrke til å møte det som måtte komme, og å være forberedt på å håndtere det vi ikke klarer å forutse.

Tvedestrand kommune har ansvaret for et bredt felt av beredskapsfunksjoner. Kommunens beredskapsorganisering består av ulike grupperinger som alle har sine oppgaver, og skal kunne fungere samtidig ved store hendelser.

Kommunens beredskapsfunksjoner er blant annet:

  • Kriseledelsen. Leder og koordinerer kommunens totale kriseapparat. 8 personer, bestående av ordfører, rådmann, beredskapskoordinator, kommunelege, ansvarlige for intern- og ekstern kommunikasjon, samt loggførere. Kriseledelsen forsterkes av relevante ledere og fagfolk etter behov og i henhold til hendelsens natur.
  • Evakuerte- og pårørendesenter (EPS-team). Ved svært alvorlige eller store hendelse, kan denne beredskapsfunksjonen i samarbeid med politiet, registrere og ta hånd om et større antall ulykkesrammede mennesker. 11 personer, bestående av personell og ledere innen helse-, sosial og menneske-rettede fag og tjenester. Stor tverrfaglig bredde. Denne beredskapsfunksjonen har egen administrasjon grunnet størrelsen.
  • Publikumstjeneste. Publikumsrettet service- og informasjonstorg for beredskapssituasjoner. Opprettes ved behov. 4 personer.
  • Psykososialt kriseteam (PKT). Faglig ansvar for psykososiale tiltak og oppfølging av enkeltpersoner, familier eller lokalsamfunnet ved uønskede hendelser og kriser. 5 personer. Høy kompetanse. Den beredskapsfunksjonen som mobiliseres oftest.
  • Teknisk beredskap. Kontinuerlig døgnbemannet vaktordning for beredskap innen kommunalteknikk og infrastruktur.

Overordnet planverk

Overordnet beredskapsplan inneholder en bred oversikt over ressurser, prosedyrer og informasjon til bruk i øvelser og reelle hendelser. Dersom krisesituasjoner oppstår, finner man her informasjon om fremgangsmåter, varslingsrutiner, og eventuell iverksettelse av kommunens øvrige beredskapsplaner- og dokumenter. For at planen skal være et nyttig og operativt verktøy, er den avhengig av fortløpende å oppdateres ved endringer og videreutvikles årlig.

Lenke til Overordnet beredskapsplan (pdf, 2 mb)

Lenke til Smittevernplan (pdf, 753 kb)

Vakttelefoner

Nasjonal/regional/kommunal beredskap

Kontakt/lenke

Telefon

Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Alarmtelefon for barn og unge 116 og 111
Østre Agder Krisesenter (for kvinner og menn)Østre Agder Krisesenter37 01 32 80
LegevaktLegevakten i Arendal116 117
Teknisk vaktTeknisk vakt37 16 31 18
Fylkesmannen i Aust- og Vest-AgderSamfunnssikkerhet og beredskap37 01 75 00
Mattilsynetwww.mattilsynet.no06040
Folkehelseinstituttetwww.fhi.no21 07 70 00
Kriseinfo (nettportal)Kriseinfo 
Ordfører Marianne Landaas 952 35 895
Rådmann Jan Magne Stensrud  90 64 25 10
Beredskapskoordinator Sverre Øvrelid Steen  41 04 88 31

 

Sist endret 10.01.2024 kl. 14:47