Opphevelse av ekstraordinær båndtvang i Tvedestrand

Følgende opphevelsesforskrift er i dag fastsatt med hjemmel i hundeloven § 6:

§ 1

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Tvedestrand kommune, Agder, FOR-2024-01-02-2 oppheves.

§ 2

Forskriften oppheves fra og med 08.02.2024.

Kort om saken

2. januar 2024 ble det innført ekstraordinær båndtvang i Tvedestrand kommune. Bakgrunnen for dette var situasjonen med store snømengder som gjorde at hjorteviltet, særlig rådyr, fikk store problemer med å ta seg fram. Båndtvang ble innført av hensyn til viltet og med hjemmel i hundeloven § 6. Av forskriften følger det at båndtvangen gjelder fram til 31.03.24 eller inntil snøforholdene tilsier at den kan oppheves.

Vurderinger

Det vurderes nå å være betydelig endrede forhold med tanke på snømengde-/dybde og situasjonen for hjorteviltet. Snøen har sunket betydelig sammen i mildværet og med påfølgende kulde gir dette et hardt og godt skarelag som bærer hjortedyrene. Forslag om å oppheve båndtvangen er drøftet telefonisk med nabokommuner, ettersøkpersonell og viltlag for å få innspill. Tilbakemeldingene er noe delte. Kommunene Froland, Åmli, Vegårshei, Gjerstad og Risør har opphevet sine forskrifter om ekstraordinær båndtvang. Slik vi oppfatter Arendal kommune, vurderer de å oppheve den ekstraordinære båndtvangen i løpet av noen få dager.

Landbruksrådgivers vurdering og konklusjon er at forholdene for viltet ikke lenger kan anses å være ekstraordinære i Tvedestrand kommune. Da sier hundeloven at den ekstraordinære båndtvangen skal oppheves. Denne avgjørelsen anses for å være ikke-prinsipiell og myndigheten er dermed delegert. Opphevelsen er sendt til Norsk Lovtidend for kunngjøring.

Påminnelse

Situasjonen for viltet, spesielt rådyrene, er fortsatt krevende. Vi minner om hundelovens generelle regler om å vise aktsomhet for å unngå at hunden blir satt i en situasjon der den kan gjøre skade på bl.a. dyr.