Detaljregulering for del av Østre Løktene - gnr 80 bnr 13, 131 - Høring og offentlig ettersyn

I medhold av Plan- og bygningslovens § 5-2 og §12-10 vedtok teknikk-, plan- og naturutvalget 13.10.2020  å legge forslag til detaljregulering for del av Østre Løktene, gnr/bnr 80/13, 131 ut til offentlig ettersyn og sende planen på høring.

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 5 nye tomter for fritidsbebyggelse, med tilhørende flytebryggeanlegg på Østre Løktene, gnr/bnr 80/13, 131. Det er rådgivende ingeniørfirma Stærk & Co as som fremmer planforslaget på vegne av Just Kullberg-Marcussen.

 

Planen i målestokk med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget, Tvedestrand kommune, Tjennaveien 30, 4900 Tvedestrand.

 

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Tvedestrand kommune innen 14.12.20 på epost: post@tvedestrand.kommune.no eller per post til Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand. Alle innspill bes merket med saksnr. 19/12772.

 

Dokumentene i saken finner du her:

 

Saksfremlegg teknikk- plan og naturutvalget (PDF, 2 MB)
Vedtak i teknikk- plan og naturutvalget (PDF, 106 kB)
Reguleringsbestemmelser (PDF, 138 kB)
Reguleringsplankart (PDF, 460 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)

ROS-analyse (PDF, 128 kB)
Innkomne merknader (PDF, 5 MB)
Sammendrag og kommentarer innkomne merknader (PDF, 114 kB)
Illustrasjoner og snitt (PDF, 3 MB)
Rapport - arkeologiske registreringer (PDF, 4 MB)