Kunngjøring - vedtak av reguleringsplan for boligområde på Borøya, gnr 75 bnr 34 - planId 183

Kommunestyret vedtok 21. mars 2023 forslag til detaljreguleringsplan for boligområde på Borøya, gnr 75 bnr 34 – planId 183. Vedtaket ble gjort under forutsetning av at planbestemmelsene ble rettet. Denne rettingen er nå gjort.

Vi kunngjør med dette den vedtatte detaljreguleringsplanen med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. I tillegg skal andre dokumenter følge planen (se dokumenter i saken under).

Planens hovedformål er å tilrettelegge for boligbygging på sju tomter med atkomstvei og renovasjonsanlegg, lekeplass og områder for friluftsformål.

Vedtaket i kommunestyret (PS 23/31) ble gjort i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12. Krav om innløsning eller erstatning for tap ved reguleringsplanen må være satt fram seinest innen tre år, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Vedtaket kan påklages innen 6. mai 2023. Eventuelle klager merkes med saksnr. 20/2450 og sendes skriftlig til Tvedestrand kommune, pb. 38, 4901 Tvedestrand eller på e-post til post@tvedestrand.kommune.no eller du kan sende klage via digital post Digital post til kommunen - eDialog - Tvedestrand kommune

Dokumenter i saken:

Plankartet (PDF, 646 kB)
Planbestemmelsene (PDF, 207 kB)
Planbeskrivelsen (PDF, 4 MB)
Saksframlegget til vedtaksbehandlingen (PDF, 1023 kB)
ROS-analysen (PDF, 901 kB)
Illustrasjonsplanen (PDF, 380 kB)
3D-illustrasjoner (PDF, 7 MB)
Standpunkt 3D-bilder (PDF, 2 MB)
Vegplan og lengdeprofil (PDF, 304 kB)
Snittene (PDF, 342 kB)
Rammeplan VA (PDF, 389 kB)
Lekeplass - skisse (PDF, 145 kB)