Områdeplan for Lyngør - annen gangs høring

I medhold av Plan og bygningslovens § 5-2 og §12-10 vedtok teknikk-, plan- og naturutvalget 08.02.22 å legge forslag til områderegulering for Lyngør ut på annen gangs høring.

Hovedhensikten med planen er å sikre Lyngør sin kulturhistoriske verdi som historisk viktig uthavn, slik at området bevares som kilde for kunnskap og opplevelser. Planen skal legge føringer og sette rammer for forvaltning av Lyngør. Planen skal forhindre utbygging som utfordrer vernehensynene og åpner ikke for etablering av nye boliger/fritidsboliger utover allerede regulerte boligtomter. Planen har vært på høring en gang, og innspill har medført at planforslaget er noe endret. I saksfremlegget og vedtaket er endringene beskrevet.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Tvedestrand kommune innen 01.04.22 gjennom eDialog, epost: post@tvedestrand.kommune.no evt. pr. brevpost: Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand. 

Tvedestrand kommune inviterer til åpent høringsmøte 7. mars kl. 18.00 på Lyngørstua. Mer informasjon kommer på kommunens hjemmeside/kommunens Facebook-side.

Alle innspill bes merket med saksnr. 19/13044.  

Dokumentene i saken finner du her:

Reviderte planbestemmelser (PDF, 710 kB)
Plankart, revidert 11.02.22 (PDF, 7 MB)
Planbeskrivelse med innspillsbehandling (PDF, 14 MB)
Saksfremlegg og vedtak fra møte i teknikk-, plan og naturutvalget 08.02.22 (PDF, 564 kB)

Innspill som er kommet inn i forbindelse med 2. gangs høring av områdeplanen for Lyngør. Innspillene er nummerert i samsvar med hvilke dokumentnummer de har i saken.

Innspill 192-223 (PDF, 23 MB)
Innspill 224-249 (PDF, 33 MB)
Innspill 250-265 (PDF, 19 MB)

Innspill som er kommet inn i forbindelse med 1. gangs høring av områdeplanen:

Innspill 93-112 (pdf, 22 mb)
Innspill 113-132 (pdf, 33 mb)
Innspill 133-152 (pdf, 28 mb)
Innspill 153-173  (pdf, 35 mb)
Innspill 174-177 (pdf, 14 mb)