Reguleringsplan for gnr 75 bnr 86 - Måvik, Borøy - Offentlig høring

I medhold av PBL § 12-10 vedtok Teknikk-, plan- og naturutvalget i møte 06.11.18 i sak 65/18 å legge Reguleringsplan for gnr 75 bnr 86 – Måvik, Borøy, ut til offentlig høring i 8 uker.

Formålet med planen er å detaljregulere området for hytter i henhold til kommuneplan.

 

Planen i målestokk med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget, Tvedestrand kommune, Tjennaveien 30, 4900 Tvedestrand.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Tvedestrand kommune innen 20.01.2019 på epost: post@tvedestrand.kommune.no eller pr. post, Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand.

Oversikt over saksdokumentene:

Reguleringsplan kart (PDF, 342 kB)
Situasjonsplan kart (PDF, 753 kB)
3D-visualiseringer (PDF, 4 MB)
Kommentarer fra Østre Agder brannvesen (PDF, 142 kB)
Sammenstilte plankart (PDF, 4 MB)
Skissering av plassering for slukkeposter brann (PDF, 322 kB)
Teknisk beskrivelse (PDF, 3 MB)
VA og anleggsvei - skisse (PDF, 291 kB)
Vegetasjonsplan (PDF, 349 kB)