Høring og offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan Sagliene i Laget, gnr 68 bnr 30, planId 169

Detaljreguleringsplan for Sagliene i Laget, gnr 68 bnr 30, planId 169 legges ut på høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Planen har vært til førstegangsbehandling i kommunen. Teknikk-, plan- og naturutvalget vedtok på møte 09.06.2020 å legge planen ut på høring, sak 20/41.

Hovedhensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av 4 frittliggende boligenheter med tilhørende sjøboder og småbåtanlegg. Bestemmelsene og kartet gir føringer for krav til utforming av tiltak (utnyttelsesgrad, høyder, terrenginngrep, farger m.m.).

Innspill og merknader til reguleringsarbeidet sendes til Tvedestrand kommune innen 11. august 2020 på e-post: post@tvedestrand.kommune.no eller pr post til Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand.

Ved innspill ber vi om at det henvises til vårt saksnummer 19/10033.

Frist for å komme med innspill er 11. august 2020.

Dokumentene i saken finner du her:

Høringsbrev (PDF, 26 kB)
Planomtale (PDF, 3 MB)
Saksfremlegg (PDF, 905 kB)
Plankart (PDF, 606 kB)
Reguleringsbestemmelser (PDF, 901 kB)
ROS-analyse (PDF, 102 kB)
Geologisk rapport (PDF, 4 MB)
Plan for vannforsyning og avløp (PDF, 741 kB)
Teknisk godkjenning Klaro minirenseanlegg (PDF, 903 kB)
Plassering av snitt (PDF, 301 kB)
Snitt gjennom tomtene (PDF, 4 MB)
Korrigeringer i plandokumentene etter befaring med planutvalget 07.05.19 (PDF, 507 kB)
Vedtak i teknikkutvalget 09.06.20 (PDF, 107 kB)