Kommuneoverlege

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen har en rådgivende og administrativ rolle innen helse- og legetjenester. Kommuneoverlegen er lettest å nå på e-post, se kontaktinformasjonen nederst.  

Legetjenester

Kommunens legetjenester omfatter fastleger, sykehjemslege, helsestasjons- og skolelege. Legevakten er organisert som egen, interkommunal tjeneste, med to legevaktsoverleger. 

Klageinstans

Klager på tilgjengelighet og organisering av legetjenestene rettes til kommuneoverlegen. Klager på undersøkelse og behandling hos fastlegen rettes til Statsforvalteren i Agder, mens klage på undersøkelse og behandling hos legetjenesten for øvrig rettes til kommuneoverlegen.

Smittevern og miljørettet helsevern

Smittevernloven gir kommunen mange oppgaver innen forebygging og behandling av smittsomme sykdommer. Det er kommuneoverlegen som har det overordnede ansvaret for at smittevernlovens bestemmelser følges opp. 

Varsling av smitte

Ved utbrudd av smittsomme sykdommer i barnehager og institusjoner skal den ansatte som oppdager smitteutbruddet snarest mulig kontakte kommuneoverlegen, evt. hygienesykepleier. Kommuneoverlegen varsler videre til aktuelle instanser som legevakt, fastleger, mattilsynet, fylkeslegen, folkehelseinstituttet.

Godkjenning av virksomheter

Kommuneoverlegen fører tilsyn med og godkjenner virksomheter som blant annet skoler, barnehager, solarier og tatoveringsstudioer. Godkjenningen av skoler og barnehager inkluderer vurderinger av sikkerhet ute og inne, hygieniske forhold, luftkvalitet, renhold, helsemessig beredskap m.m. 

Miljø og helse

Vi skal alle sørge for å ikke plage andre med støy, lys, vibrasjoner, stråling, utslipp, avfall, lukt og uhygieniske forhold, slik at vi unngår ulykker, helseskade eller helseplager. Plages du av slike forhold, bør du ta det opp med den som forårsaker plagen.

Hvis du mener forholdene kan føre til ulykker, helseskader eller helseplager, kan du varsle kommunens miljørettede helsevern ved kommuneoverlegen.

Kommunen utfører ikke støymålinger, men kan pålegge de ansvarlige for en eiendom eller virksomhet å få utført støymåling. Det finnes flere private firmaer som tilbyr slike målinger. Kommunen har egne regler for støy fra anleggsarbeid og for støy fra arrangementer.

Badevannskvalitet og helsefarlige utslipp

Kommunen tar vannprøver på de mest brukte friluftsbadeplassene hver 14. dag i sommersesongen.
Kommuneoverlegen gjør undersøkelser i forbindelse med helsefarlige utslipp.