Tilskuddsordninger i skogbruket

Kommunens retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til næring- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) finner du her. (PDF, 240 kB)

Landbruksdirektoratets informasjon om ordningene

Tilskudd til skogkulturtiltak

I Tvedestrand gis følgende tilskudd til skogkulturtiltak;

Ungskogpleie (lauvrydding / avstandsregulering):

50 %

Markberedning: 

30 %

Suppleringsplanting – gran:

10 % (50 % inkl. statlige klimamidler)


Det gis ikke tilskudd til ordinær planting, men den landsomfattende tilskuddsordningen til tettere planting og suppleringsplanting som klimatiltak gjelder naturligvis også her i kommunen.

Mer informasjon om denne tilskuddsordningen

Det gis også tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak.

Mer informasjon om tilskudd til gjødsling av skog

Søknad

Du søker tilskudd via landbruksdirektoratets digitale søknadsportal

Dersom du ikke ønsker å søke digitalt, kan du søke på skjema

Kart som viser hvor tiltaket er utført må vedlegges søknaden.

Informasjon om innlogging på skogfondskonto fra direktoratets nye hjemmeside 

Tilskudd til bygging av skogsveier

Det gis tilskudd til nybygging og ombygging av skogsveier, men kun til veier med standard tilsvarende veiklasse 3, 4 og 5 (bilveier) og veiklasse 7 (tung traktorvei) iht. departementets normaler for landbruksveier.

Oversikt over veinormalene

Søknad

Skjema for søknad om tilskudd

Søknadsskjemaet sendes kommunen som behandler søknadene iht. fastsatte retningslinjer:
Retningslinjer (pdf, 2 mb) 

For utbetaling/delutbetaling av bevilget tilskudd, må regnskapssammendrag fylles ut og sendes kommunen sammen med kopi av faktura(ene) fra entreprenøren.

Regnskapssammendrag

Be om utbetaling for skogsveianlegg 

Tilskudd til drift

Det kan også søkes tilskudd til drift med taubane, hest eller vekslende driftssystem (fløting, lekter, m.v.).

Direktoratets informasjon om ordningen

Søknad 

Du søker tilskudd via landbruksdirektoratets digitale søknadsportal.

Dersom du ikke ønsker å søke digitalt, kan du søke på skjema. Søknadsskjema må fylles ut og sendes kommunen.