Grensejustering

Justert areal kan økes eller reduseres med inntil 5 %, men maksimalt 500 kvadratmeter. Ved makeskifte mellom eiendommer kan arealet justeres med opptil 20 %, men netto justert må likevel ikke overstige 5 %. Verdien på eiendommen kan ikke økes eller reduseres med mer enn 1 G (G = grunnbeløp i folketrygden). Grensejusteringen trenger ikke å behandles etter pbl. dersom den ikke er i strid med konsesjonsloven, jordloven § 12 eller rettslig bindende planer etter plan- og bygningsloven. Da må det søkes dispensasjon. Hvis areal eller verdi overstiger grenseverdiene, må det søkes om deling eller arealoverføring

Slik bestiller du

Ta ut et situasjonskart og tegn grenser til ønsket justert areal inn på dette kartet. 

Kommunekart

Kartverket - Se eiendom
Gårdskart - Skog+Eiendom 

Fyll ut skjema for rekvisisjon for oppmålingsforretning (PDF, 103 kB), og legg ved kartet som vedlegg.

Hva koster det?

Se ​prisliste. (PDF, 439 kB)