Kommuneplanens arealdel - 2021-2033

Tvedestrand kommune arbeider med å revidere kommuneplanens arealdel. Den reviderte kommuneplanen skal erstatte gjeldende kommunedelplan for kystsonen vedtatt i 2012 og gjeldende arealdel vedtatt i 2017.  

Kommuneplanen skal på annen gangs høring senest i april i år. Videre fremdrift er vanskelig å spå, siden vi forventer innsigelser. Hvor lang tid det tar å behandle innsigelsene avhenger av alvorlighetsgraden. Vi forventer et endelig vedtak knyttet til kommuneplanen i høst. Hvis innsigelsene ikke er løst kan vi vedta kommuneplanen for de områdene som ikke er omfattet av innsigelser.

Gjeldende kommuneplan er fra 2017.