Drikkevann

Du skal få informasjon i rimelig tid hvis det skjer planlagte stopp i vannforsyningen på grunn av arbeider på kommunale ledninger. Drikkevannet skal oppfylle bestemte krav til kvalitet . Vanntrykket skal være minst 2 bar ved tilknytningspunktet på den kommunale vannledningen. Du skal få varsel fra kommunen hvis det skjer vesentlige endringer i vanntrykk eller vannkvalitet. Under vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kommunen innføre restriksjoner på vannforbruk til spesielle formål, for eksempel hagevanning.

Kvaliteten på drikkevannet

Det er flere faste prøvetakningspunkter på forskjellige steder i ledningsnettet i kommunen. Hver uke tas det vannprøve forskjellige steder etter en fastsatt prøvetakningsplan. En gang hver måned tas det også en utvidet vannprøve av råvann og rentvann på vannbehandlingsanlegget.

Vannprøver analyseres av Eurofins, som har rammeavtale med driftsassistansen i Aust-Agder, på vegne av alle medlemskommunene.

Hardhet i drikkevannet

Hardheten i vannet er et gammelt mål på kalsiuminnhold. Drikkevannet i Tvedestrand inneholder vanligvis mellom 15 og 19 mg/l kalsium. I henhold til tabellen under vil dette si at drikkevannet i Tvedestrand ligger på "Bløtt vann", og like i overkant av 2ºdH grader på skalaen for tyske hardhetsgrader.

 

Hardhetsklasse

Milligram kalsium pr liter Mg Ca/l

Tyske hardhetsgrader ºdH

Meget bløtt vann

0-15

0-2,1

Bløtt vann

15-35

2,1-4,9

Middels hardt vann

35-70

4,9-9,8

Hardt vann

70-150

9,8-21

Meget hardt vann

,"> 150

,"> 21

 

Drikkevannet i Tvedestrand tilfredsstiller de strenge kravene i Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)  Drikkevannskilden vår er Østeråvann. Det er overflatevann og er ikke tilsatt klor.

Fysiske og kjemiske egenskaper

Drikkevannskvalitet i Tvedestrand  kommune

Parameter

Verdi

Grenseverdi*

pH

7,6 - 8,2 pH

6,5 - 9,5 pH

Kalsium

15 - 19 mg Ca/l

-

Hardhet

2,3 °dH

-

Alkalitet

0,77 mmol/l

-

Jern

0,0010 mg Fe/l

0,2 mg Fe/l

Aluminium

0,05 g mg Al/l

0,2 mg Al/l

Farge

3 NTU

20 NTU

* Grenseverdi i Drikkevannforskriften

Kontaktinformasjon

Joanna Goralska
Avdelingsingeniør
E-post
Mobil 94 53 11 33

Driftsansvarlig Avdelingsingeniør med hovedoppgaver på vann og avløp. Kontaktperson for tilkoblinger og kart for kommunalt ledningsnett.