Høring - lokale forskrifter om elevpermisjon, fellesskoleregler for Tvedestrandsskolen, hovedmål på skolene i Tvedestrand, skolerute og skolefritidsordning.

Tvedestrand kommune skal vedta lokale forskrifter om elevpermisjon, fellesskoleregler for Tvedestrandsskolen, hovedmål på skolene i Tvedestrand, skolerute og skolefritidsordning. 

Ny Lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) ble kunngjort 9. juni 2023

Opplæringsloven er det sentrale rettslige rammeverket for at skolen skal lykkes med det viktige samfunnsoppdraget sitt. Fellesskolen er en del av grunnmuren i den norske velferdsstaten og legger til rette for at alle barn skal få like muligheter til utdanning uavhengig av hvor de bor, sosial bakgrunn, kulturell og etnisk bakgrunn, funksjonsevne, seksuell orientering og kjønn.

Den nye loven er en videreføring av bestemmelser fra den tidligere opplæringsloven, men det er også en rekke nye bestemmelser i loven.

Etter dagens opplæringslov er det gjort unntak fra kunngjøringskravet i Norsk Lovtidend (Lovdata) i forvaltningsloven § 38 for flere lokale forskrifter. Dette unntaket fjernes i den nye opplæringsloven. Det betyr at kommunene og fylkeskommunene må utarbeie  flere forskrifter i forbindelse med at den nye loven trer i kraft fra 1. august 2024.

Det skal også fastsettes noen flere lokale forskrifter enn i dagens lov. Tvedestrand kommune må vedta lokal forskrift om 

For å ivareta åpenhet og medvirkning skal det etter forvaltningsloven § 37 annet ledd gjennomføres høring av forslagene. Frist for innspill er 05.08.2024

Har du innspill til forskrifter, så kan du sende det elektronisk til:

postmottak@tvedestrand.kommune.no

Eller per post til Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand 

Innspill til forskrift om 

  • elevpermisjon merkes med saksnummer 24/2023
  • felles skoleregler for tvedestrandsskolen merkes med saksnummer 24/2024
  • hovedmål ved Lyngmyr ungdomsskole, Tvedestrand barneskole og Sandøya skole merkes med saksnummer 24/2025
  • skole- og feriedager (skoleruta) 2024-2025 merkes med saksnummer 24/2026
  • skolefritidsordningen (SFO) merkes med saksnummer 24/2027