Høring - mindre endring av reguleringsplan for E18 - Fiansvingen

I forbindelse med at det skal bygges sammenhengende gang- og sykkelveg fra Fiansvingen til Grenstøl, samt rundkjøring på Fiansvingen ønsker fylkeskommunen å gjøre noen endringer i gjeldende reguleringsplan. Fylkeskommunen har overtatt ansvaret for denne vegstrekningen fra Statens Vegvesen som hadde ansvaret tidligere.

Teknikk, plan og naturutvalget har lagt endringen ut på høring i perioden 13. mai til 5. juni.

De viktigste endringene i forhold til gjeldende plan er:

  • Det reguleres inn en gang- og sykkelveg over tomta til Circle K, slik at man nå kan få en sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Tvedestrand og Arendal.
  • Rundkjøringen flyttes litt i forhold til gjeldende plan
  • Den nye gang- og sykkelvegen mellom Fiansvingen og Grenstøl blir liggende litt lenger vest enn i gjeldende plan.
  • Bakken fra Fianhagen opp til Nygård blir flatet ut slik at stigningen blir på ca 10%, noe som tilsvarer stigningen som er tillatt på en vanlig tømmerbilveg.
  • Gang- og sykkelveg på strekningen fra Nygård mot Myklebostad reguleres bort, og vegbredden reguleres ned til 5 meter.
  • Det er noe endret kjøremønster til noen boliger og landbruksareal.

Innspill til planarbeidet sendes til Tvedestrand kommune innen 7. juni. Innspill kan enten sendes på mail til post@tvedestrand.kommune.no, eller som brev til Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand.

Her finner du dokumentene i saken:

Høringsbrev (PDF, 315 kB)
Saksfremlegg (PDF, 200 kB)
Saksprotokoll (PDF, 102 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)
Planbestemmelser (PDF, 277 kB)
Plankart (PDF, 2 MB)
Oppsummering av innspill fra folkemøte (PDF, 193 kB)
Støyrapport (PDF, 13 MB)

 


 

Kontaktinformasjon

Martin Due-Tønnessen
Prosjektleder/planlegger, miljørådgiver
E-post
Mobil 90 61 85 28