Høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for ny barnehage på Bronsbu

I medhold av PBL § 5-2 og § 12-10 vedtok Teknikk-, plan og naturutvalget i møte 09.10.2018 sak 53/18 å legge Detaljregulering for ny barnehage på Bronsbu til offentlig ettersyn med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert 24.09.18.

Formålet med planen er å legge til rette for ny barnehage på Bronsbu med tilhørende uteområde, trafikkløsning, infrastruktur og friområde. Det skal og legges til rette for nye boligtomter innenfor planområdet. Forslagsstiller er Tvedestrand kommune.

Planen i målestokk med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget, Tvedestrand kommune, Tjennaveien 30, 4900 Tvedestrand.

Oversikt over saksdokumentene finner du her. 

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Tvedestrand kommune innen 4. desember 2018 på epost: post@tvedestrand.kommune.no eller pr. post, Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand.