Høring og offentlig ettersyn september 2023 - Kommuneplanens arealdel 2023-2033

Kommuneplanens arealdel 2023-2033 er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for å gi høringsuttalelse er 15. september 2023.

Teknikk-, plan og naturutvalget vedtok i møte den 14.03.23, i sak 23/13 å sende forslag til kommuneplanens arealdel for 2023-2033 på høring og å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Det ble fattet tilleggsvedtak i sak 23/30, 13.06.23 og 23/32, 20.06.2023, Vedtakene er fattet i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14.

Kommunedelplan for kystsonens byggeområder 2011-2023 er innarbeidet i kommuneplanen og foreslås opphevet i tråd med plan- og bygningsloven § 12-14.

Planforslaget

Forslag til kommuneplanens arealdel er utarbeidet i samsvar med fastsatt planprogram, kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrategi og regionale- og nasjonale føringer. Forslaget er oppdatert i samsvar med politiske vedtak fattet i teknikk-, plan- og naturutvalget. 

Arealdelen skal bidra til en forsvarlig, forutsigbar og bærekraftig forvaltning av Tvedestrand kommunes arealer. Den skal gi retning og sette rammer for boligutbyggingen, næringsutviklingen, distriktene og sentrumsutviklingen. Arealplanen er grunnlaget for all byggeaktivitet i kommunen. Og den skal være et godt styringsverktøy for kommunal plan- og byggesaksbehandling.

Plandokumentene

Kommuneplanens arealdel består av et juridisk bindende plankart med tilhørende bestemmelser. Planbeskrivelsen redegjør for virkninger av planen, og hvilke føringer som er lagt til grunn for planforslaget.

Det er utarbeidet et arealregnskap som viser hvilke arealer som er tatt i bruk enten ved å være bebygd eller opparbeidet, fordeling av arealtyper, planlagt arealbruk og anslått klimaeffekt ved utbygging.

Her kan du lese hele planforslaget til kommuneplanens arealdel 2023-2033.

Hva mener du? Gi din høringsuttalelse

Et felles høringsbrev er sendt til offentlige myndigheter, organisasjoner og velforeninger med organisasjonsnummer og til alle som har sendt inn innspill til planarbeidet. I tillegg sendes brevet til grunneiere av eiendommer der det er foreslått å ta ut større utbyggingsområder, uten at det er basert på arealinnspill.

Informasjonsmøte i høringsperioden

Det vil bli holdt et åpent informasjonsmøte i høringsperioden. Tid og sted for dette vil annonseres på kommunens nettside, på kommunens profil i sosiale media, og i lokalavisen.