Kunngjøring - Reguleringsplan på Flauberg - Vestre Sandøya

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok kommunestyret 08.09.20 i sak 20/81 forslag til detaljreguleringsplan på Flauberg, Vestre Sandøya, med plankart og bestemmelser datert 25.05.20.

Vedtaket kan påklages. Eventuelle klager merkes med saksnr. 19/10094 og sendes skriftlig til Tvedestrand kommune, pb. 38, 4901 Tvedestrand eller på e-post til: postmottak@tvedestrand.kommune.no innen 15.10.20.

Krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanene må i h.h.t. pbl § 15-2 og § 15-3, og være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.

Dokumentene i saken finner du her:

Møteprotokoll reguleringsplan for Flauberg - kommunestyret 08.09.20 (PDF, 110 kB)
Vedtatte planbestemmelser (PDF, 484 kB)
Vedtatt plankart (PDF, 876 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 38 MB)
Planinitiativ (PDF, 2 MB)
Referat fra oppstartsmøte (PDF, 778 kB)
Protokoll teknikk- plan og naturutvalg 07.05.19 (PDF, 107 kB)
Illustrasjonsplan byggegrenser, max bygningsvolum og areal av byggeformålsområde (PDF, 525 kB)
Oversikt over ståsteder og retning ved bildetaking (PDF, 3 MB)
Illustrasjoner av bebyggelse og vegetasjon (PDF, 2 MB)
Bilde 3 og 4 fra indre led (PDF, 2 MB)
Bilde 5 og 6 fra indre led (PDF, 2 MB)
Bilder fra ytre led (PDF, 2 MB)
Bilder fra 3D-modell med trær som vist i vegetasjonsplanen (PDF, 698 kB)
Synlighet fra sjøen (PDF, 6 MB)
Lengdesnitt (PDF, 104 kB)
Markering av snitt (PDF, 399 kB)
Merknader offentlig ettersyn (PDF, 11 MB)
Notat vegetasjonsplan og tilhørende bestemmelser (PDF, 56 kB)
ROS-analyse (PDF, 100 kB)
Vegetasjonsplan 1-500 Fargelagt (PDF, 5 MB)