Høring og offentlig ettersyn – Detaljreguleringsplan for ny felles barneskole på Lyngmyr

Forslag til detaljreguleringsplan for ny felles barneskole på Lyngmyr sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Planen har vært til førstegangsbehandling i kommunen. Teknikk-, plan- og naturutvalget vedtok i møte 08.12.2020 å legge planen ut på høring, sak 20/74.

Planen skal legge til rette for ny barneskole med tilhørende uteområde, trafikkløsning, infrastruktur og friområde. Skolen skal planlegges og dimensjoneres for en 3-parallell skole med inntil 525 elever fordelt på 7 trinn inkl. SFO, og en spesialpedagogisk avdeling for elever med særskilte opplæringsbehov.

Innspill og merknader til reguleringsarbeidet sendes til Tvedestrand kommune innen 06.02.2021 på e-post: post@tvedestrand.kommune.no eller pr post til Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand.

Ved innspill ber vi om at det henvises til vårt saksnummer 19/13737.


Dokumenter i saken:

Saksfremlegg teknikk,- plan- og naturutvalg 08.12.2020 (PDF, 2 MB)
Protokoll - 1. gangsbehandling - Detaljreguleringsplan for ny felles barneskole på Lyngmyr (PDF, 177 kB)
Høringsbrev 16.12.20 (PDF, 33 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)
Plankart (PDF, 2 MB)
Reguleringsbestemmelser (PDF, 166 kB)
ROS-analyse (PDF, 464 kB)
Varslingsbrev 2016, 2019 og 2020 (PDF, 3 MB)
Innkomne merknader 2016 (PDF, 2 MB)
Innkomne merknader 2019 (PDF, 180 kB)
Innkomne merknader 2020 (PDF, 831 kB)
Tegninger VA og overvann (PDF, 2 MB)
Skredfarevurdering (PDF, 2 MB)
Trafikkløsning (PDF, 3 MB)
Biologisk mangfold (PDF, 2 MB)
Sluttrapport forberedende grunnarbeider (PDF, 3 MB)