Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Sagliene i Laget – PlanID 169

Kommunestyret vedtok 17. november 2020 forslag til detaljreguleringsplan for Sagliene, Laget – gnr 68 bnr 30 – planID 169. Vedtaket i november ble gjort under forutsetning av at plankart og planbestemmelser ble oppdatert før kunngjøring. Oppdateringene er nå gjort og dermed kunngjøres den vedtatte detaljreguleringsplanen med plankart revidert 29.11.2020 og planbestemmelser revidert 19.11.2020.

Planens hovedformål er å tilrettelegge for boligbygging på fire tomter med tilhørende småbåtanlegg og naust/sjøboder.

Vedtaket i kommunestyret (PS 20/91) ble gjort i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Vedtaket kan påklages innen 31.12.2020. Eventuelle klager merkes med saksnr. 19/10033 og sendes skriftlig til Tvedestrand kommune, pb. 38, 4901 Tvedestrand eller på e-post til: postmottak@tvedestrand.kommune.no

Krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanene må være satt fram seinest innen tre år, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Dokumentene i saken finner du her:

Saksprotokoll kommunestyret 17.11.2020 (PDF, 189 kB)

Saksframlegg til politisk behandling (PDF, 856 kB)

Plankart revidert 29.11.2020 (PDF, 529 kB)

Planbestemmelser revidert 19.11.2020 (PDF, 820 kB)

Planbeskrivelse revidert 18.05.2020 (PDF, 3 MB)

Plassering av snitt (PDF, 301 kB)

Snitt gjennom tomtene (PDF, 4 MB)

ROS-analyse (PDF, 102 kB)

Geologisk rapport (PDF, 4 MB)

Plan for vannforsyning og avløp (PDF, 741 kB)

Rettsforlik - Avsluttende avgjørelse om veirett 12.05.2020 (PDF, 366 kB)