Reguleringsendring Nes hyttefelt

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd og delegasjonsreglementet i kommunen godkjennes følgende endringer i reguleringsplanen for Nes hyttefelt vedtatt 13.09.2005, planId 073_1:

  • Det endres arealformål på et areal på 323 m2 som i dag ligger på gnr 96 bnr 8 og som grenser inntil gnr 96 bnr 102 (Sagåsen 3 – tomt F1). Endringen godkjennes for at det skal bli mulig å få atkomst og parkering på F1. Arealformålet på det aktuelle arealet endres fra friluftsformål og parkering/atkomst til fritidsbebyggelse, jf. vedlagt plankart datert 07.08.2019.
  • På tomt F7 (Sagåsen 9 - tomt F7) endres arealformål for ca. 330 m2 fra friluftsformål til fritidsbebyggelse, slik at hele eiendommen får arealformål fritidsbebyggelse, jf. vedlagt plankart 07.08.2019.

Avgjørelsen kan påklages innen 3 uker. Se mer informasjon om dette i vedtaksbrevet.

Dokumentene i saken finner du her:

Vedtaksbrev (PDF, 656 kB)
Reguleringsbestemmelser 08.11.04 - endret 07.08.19 (PDF, 481 kB)
Reguleringsbestemmelser 08.11.04 - endret 07.08.19 - endringer vises (PDF, 413 kB)
Plankart (PDF, 269 kB)
Innkomne merknader (PDF, 765 kB)
Brev - anmodning om behandling (PDF, 637 kB)