Tidligere kunngjort: Varsling om oppstart av reguleringsarbeid for ny barneskole og barnehage

Kopi av artikkel og dokumenter tilhørende offentlig høring som var lagt ut på kommunens gamle nettside.  

Med hjemmel i § 12-8 i Plan- og bygningsloven varsles det igangsettelse av arbeid med detaljert reguleringsplan av ny barnehage på Bronsbu, gnr. 4 bnr. 1 og ny barneskole på Lyngmyr, gnr. 59 bnr. 21. 

Feste Grenland as utfører arbeidet på vegne av Tvedestrand kommune.

Reguleringsplanforslaget er i henhold til kommuneplanens arealdel for Tvedestrand som nå rulleres. Planområdene er der avsatt til offentlig tjenesteyting. Det er i samråd med kommunen vurdert at reguleringsplanene ikke faller inn under vilkårene for konsekvensutredning.

Informasjon om planarbeidet vil ligge ute på hjemmesiden til Feste Grenland AS, www.feste.no  og under høringer her på hjemmesiden.

Spørsmål eller merknader til planarbeidet sendes innen 03.06.16 til: Feste Grenland as, v/ Therese Hagen, postboks 120, 3901 Porsgrunn, e-post: th@feste.no med kopi til: Tvedestrand kommune, v/ Andreas Gimming Stensland, Postboks 38, 4901 Tvedestrand.

e-post: Andreas.Gimming.Stensland@tvedestrand.kommune.no

Dokumentene i saken finner du her: