Temaplaner, veiledere og strategier

Overordnede strategier, planer og prosedyrer som støtter opp under tverrfaglig samarbeid og viser hvordan arbeidet skal prioriteres over tid.

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument. Denne inneholder mål og retningsvalg for kommunen. Hvordan skal man legge til rette for at alle innbyggere kan få et best mulig liv.

Handlingsplaner

Kommunale styringsdokumenter som legger føringer for tjenester i kommunen. Kommunens planer lages ut i fra regionale og lokale forhold, men styres ut i fra statlige føringer.

Plan for forebygging og håndtering av selvskading og selvmord Tvedestrand 2019-2023 (PDF, 573 kB)

Veileder - Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme (PDF, 2 MB)

Plan for forebyggende arbeid for barn og unge 2023–2026

Trafikksikkerhetsplan 2018-2022 (PDF, 5 MB)

Frivillighetsstrategi for Tvedestrand kommune (PDF, 3 MB)

Plan for vannforsyning og avløp (PDF, 741 kB)