Postliste

Dokumenter som ikke fremgår av postlisten (gjelder alle dokumenter før 1. juni 2019 pga skifte av sak/arkivsystem) kan bestilles ved henvendelse til post@tvedestrand.kommune.no.    

Vi vil informere om at journalopplysninger knyttet til dokument som arkiveres i kommunens mange fagsystem, ikke er tilgjengelige fra kommunens postliste. Dette gjelder først og fremst arkiv knyttet til personer, slik som f.eks klientarkiv og pasientarkiv, ved sektor for helse, familie og rehabilitering, elevarkiv ved sektor for læring og oppvekst, samt sektor for velferd, psykisk helse og habilitering og NAV. Du vil likevel ha rett til innsyn i dine egne opplysninger. Konfidensielle opplysninger blir skjermet for innsyn.

Kommunen behandler alle innsynskrav i interne dokumenter, og som hovedregel skal du få innsyn i:

  • Saksliste eller saksdokument til kommunestyre eller annet kommunalt folkevalgt organ
  • Dokument til eller fra kommunens kontrollutvalg, klagenemnd eller kommunal revisjon
  • Dokumenter til eller fra kommunens enheter som har selvstendig avgjørelse for saken dokumentet gjelder

Det er saksbehandler i den enkelte saken som behandler innsynsbegjæringer. 

Politiske møtedokumenter

Offentlige møteinnkallinger og møteprotokoller produsert i Tvedestrand kommune blir automatisk lagt ut på kommunens hjemmeside når de er behandlet/godkjent ihht. vedtatte rutiner. 

Publikum og innbyggere kan da søke fram alle offentlige møteinnkallinger og møteprotokoller med vedlegg, samt lese saksframlegg, innhold og vedtak:

Offentlige møte- og utvalgsdokumenter

Referanser