Arealoverføring

I matrikkelloven kan areal overføres fra en eiendom til en annen tilgrensende eiendom, uten at det opprettes et nytt matrikkelnummer, etter reglene i § 15 om arealoverføring.

Loven angir ikke noen begrensning i størrelsen på arealer som kan overføres på denne måten.

Opprinnelig var dette ment som en forenklet måte å ordne kjøp av tilleggsarealer, men siden loven stiller de samme krav til tillatelser, konsesjoner og dokumentavgifter som ved vanlig overføring ved hjelp av skjøte, mens oppmålingsgebyrene vil bli høyere på grunn av merarbeid (bl.a. arbeid med pantefrafall o.l.), er det trolig bare ved overføring av grunn til offentlig veiformål som denne bestemmelsen vil bli nyttig for. Det skal ikke betales dokumentavgift, konsesjon er ikke nødvendig, og pantefrafall skjer automatisk.

Reglene for arealoverføring fremgår av matrikkelforskriftens § 33.

Ved arealoverføring må selgeren i stedet for skjøte undertegne en erklæring om overføring av grunn, som også danner grunnlag for dokumentavgift ved tinglysing. 

Hva koster det?

Betales etter medgått tid pluss transport og merkemateriell. Se prisliste (PDF, 439 kB).

Søknaden behandles av byggesaksavdelingen. Her kommer det behandlingsgebyr i tillegg til oppmålingsgebyret. Utdrag fra byggesaksavdelingens regulativ ser du her. (PDF, 105 kB)

Tinglysingskostnader og eventuelle andre eksterne kostnader kommer i tillegg.