Krav til reguleringsplaner

Forslagsstiller er ansvarlig for å sende inn nødvendig dokumentasjon etter krav til innhold og utforming av plandokumenter fra kommunen, herunder plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Planen kan ikke fremmes politisk før disse kravene er oppfylt.

Maler og veiledninger for planarbeid

Når leveres hvilket planmateriale?

Her vises en enkel oversikt over de viktigste stegene i en planprosess, og hvilket materiale som skal leveres.

Første uformelle kontakt

Ingen krav til levering av materiale

Oppstartsmøte

Planinitiativ må sendes til kommunen. Dette må senest gjøres sammen med forespørsel om oppstartsmøte.
Kravene til innholdet i planinitiativet er fastsatt i Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven.

Oppstartsmelding

 • Forslagsstiller sender inn planavgrensing (sosi-format) og varsel om oppstart (word-format) til kommunen
 • Forslagsstiller skal varsle planarbeidet med brev til grunneiere, naboer, offentlige etater og andre berørte, og Tvedestrand kommune
 • Forslaget kunngjøres i aktuelle aviser, og sendes kommunen for annonsering på kommunens hjemmeside, med orientering om dagens- og fremtidig planstatus og formål

Innsending av planforslag/1. gangs behandling

 • Plankart (pdf og SOSI) i egnet målestokk
 • Bestemmelser (pdf)
 • Planbeskrivelse med illustrasjoner, ROS-analyse og nødvendige utredninger (pdf)
 • Skriftlige kommentarer/innspill til oppstartsmeldingen.

 

Offentlig ettersyn/høring

 • Justerte dokumenter som følge av vedtak ved 1. gangsbehandling

   

2. gangs behandling

Før 2. gangs behandling må det etter avtale med planavdelingen leveres følgende:

 • Eventuelle endringer av planmaterialet etter høringsperioden
 • Skriftlige kommentarer til innkomne merknader
 • Plankart ( pdf og sosi-format)

   

Før annonsering av vedtatt plan

Før kommunen annonserer den vedtatte planen må forslagsstiller sende inn:

 • Vedtatt plankart med vedtaksdato (pdf/sosi-format). 

Vedtatte bestemmelser med vedtaksdato (pdf og word-format)

Plandokumentenes form og innhold

Plankartet skal konstrueres i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledere. Veilederne er basert på SOSI-standarden, og det er et krav at digitale plankart leveres etter nevnte standarder. Planen  kan ikke fremmes politisk før kravet er oppfylt.

Bestemmelsene formuleres på en entydig og etterprøvbar måte. Det er unødvendig å sette krav som er sikret av annet lovverk.

Planbeskrivelsen skal beskrive planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. Visse planer krever en særskilt vurdering og beskrivelse -  konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og samfunn. Krav om konsekvensutredning blir gjennomgått på oppstartsmøtet.

Risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS) skal gjennomføres for hver plan. Medfører planen risiko for uønskede hendelser må det i planforslaget defineres tiltak som reduserer risikoen.

Mindre endringer

I henhold til loven kan det gjennomføres mindre endringer av vedtatte reguleringsplaner. Planbeskrivelsen skal vise gjeldende situasjon, beskrivelse av endringen, og situasjon etter endring. Forslagsstiller er ansvarlig for varsling av berørte parter. Anmodning om behandling av endring sendes kommunen med følgende dokumenter:

 • Ferdig utfylt planbeskrivelse (word og pdf)
 • Innkomne merknader til varselet
 • Plankart (pdf og sosi)
 • Eventuelle endringer i bestemmelser (word)
 • Liste over varslede parter

   

Nyttige eksterne lenker: