Kunngjøring - vedtak av reguleringsplan for privat kjørevei Hantho – Kvastadlia, planId 188

Kommunestyret vedtok 17. oktober 2023 forslag til detaljreguleringsplan for privat kjørevei Hantho – Kvastadlia - planId 188.

Vi kunngjør med dette den vedtatte detaljreguleringsplanen med plankart, planbestemmelser og andre relevante dokumenter i plansaken (se dokumenter under).

Planens hovedformål er å tilrettelegge for privat kjørevei mellom Hantho og fritidseiendommer i Kvastadlia.

Vedtaket i kommunestyret (PS 23/92) ble gjort i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12. Krav om innløsning eller erstatning for tap ved reguleringsplanen må være satt fram seinest innen tre år, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Vedtaket kan påklages innen 18. november 2023. Eventuelle klager merkes med saksnr. 22/2998 og sendes skriftlig til Tvedestrand kommune, pb. 38, 4901 Tvedestrand eller på e-post til post@tvedestrand.kommune.no eller du kan sende klage via digital post Digital post til kommunen - eDialog - Tvedestrand kommune

Dokumenter i saken:

Protokoll fra kommunestyret 17.10.2023 (PS 23/92) (PDF, 76 kB)
Plankart – revidert 21-09-2023 (PDF, 3 MB)
Reguleringsbestemmelser datert – 21-09-2023 (PDF, 131 kB)
Planbeskrivelse datert 21-09-2023 (PDF, 4 MB)
Planleggers vurdering av høringsinnspillene – 21.09.2023 (PDF, 124 kB)
Innspill i høringen og det offentlige ettersynet (PDF, 4 MB)
Vedlegg 10 Faktaark for friluftsområde (PDF, 553 kB)
Vedlegg 11 ROS-analyse (PDF, 936 kB)
Vedlegg 07 Skjema for kartlegging av sjøørret i Hanthobekken (PDF, 155 kB)
Vedlegg 08 Vedtak for utbytting av kulvert i Hanthobekken (PDF, 138 kB)
Vedlegg 06 Temakart strandsone (PDF, 3 MB)
Vedlegg 03 Referat fra oppstartsmøte (24.05.2022) (PDF, 921 kB)
Saksfremlegg til vedtaksbehandling - reguleringsplan for privat kjørevei Hantho - Kvastadlia, planID 188 (PDF, 463 kB)