Handlingsplan 2019-2022 – Høringsutkast

Kommunevåpen - hvit bakgrunnKommunestyret gjorde følgende vedtak den 18.09.2018, sak 88/18.

Tvedestrand kommunestyre vedtar å legge ut høringsutkast datert 30.08.2018 til “Handlingsplan for 2019-2022” til offentlig høring i 30 dager, jfr. plan- og bygningslovens § 11-4.

Utkast til “Handlingsplan 2019-2022” legges til grunn for rådmannens arbeid med budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022. Planen legges ut på høring uten at kommunestyret på det nåværende tidspunkt ønsker å prioritere mellom utviklingsalternativ 1 og utviklingsalternativ 2, da det er behov for flere avklaringer innenfor begge alternativene.

Det foreslås at det bygges en ny 3-parallell skole i sentrum. Til denne flyttes elever fra Holt og Songe skolekrets. Dypvåg og Vestre Sandøy opprettholdes og vedlikeholdes slik at skolene bygningsmessig tilfredsstiller dagens undervisnings- og kompetansekrav. Denne desentraliserte skolestrukturen bør inneha en overordnet rektor med lokale administrasjonsledere.

Handlingsplanen tas opp til endelig behandling samtidig med behandlingen av budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022 i kommunestyrets møte i desember 2018.

Ny barnehageutbygging utsettes i påvente av ny barnehageplan.

Rådmannen bes om å utarbeide forslag om følgende:

a) Definere hvordan gjeldsgrad skal regnes ut.

b) Fastsette grenseverdier for tillatt gjeldsgrad.

c) Beregne forventet gjeldsgrad for hvert av utviklingsalternativene.

Det vises til vedlagte høringsutkast datert 30.08.18 til Handlingsplan for 2019-2022 (PDF, 2 MB) og informasjon om kommuneproposisjonen for 2019 (PDF, 3 MB).

Høringsfrist er: 15.november 2018.