Plandokumenter kommuneplanens arealdel

Planbestemmelser (PDF, 589 kB)

Plankart

Sammenligningskart

Arealregnskap Tvedestrand - kart

Planbeskrivelse (PDF, 19 MB)

Vedlegg 1 - Innspillsbehandling (PDF, 705 kB)
Vedlegg 2 - KU forslag til endring (PDF, 27 MB)
Vedlegg 3 - Helhetlig Risiko og sårbarhetsanalyse (PDF, 2 MB)
Vedlegg 4 - merknadsbehandling off.inst (PDF, 2 MB)
Vedlegg 5 - FAUN konsekvensutredning vilttrekk (PDF, 576 kB)
Vedlegg 6 - brukerveiledning plankart (PDF, 171 kB)
Vedlegg 7 - KU ingen forslag til endring (PDF, 15 MB)
Vedlegg 8 - LNF spredt boligbebyggelse - forenklet KU (PDF, 222 kB)
Vedlegg 9 - KU alle kommunale innspill (PDF, 4 MB)

Politisk behandling

Private innspill