Kunngjøring av detaljreguleringsplan for ny barneskole på Lyngmyr

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok kommunestyret 21.09.21 i sak 21/53 forslag til detaljreguleringsplan for ny barneskole på Lyngmyr.

Vedtatte plandokumenter kan ses på kommunehuset.

Vedtaket kan påklages. Eventuelle klager merkes med saksnr. 19/13737 og sendes skriftlig til Tvedestrand kommune, pb. 38, 4901 Tvedestrand eller på e-post til: postmottak@tvedestrand.kommune.no innen 24. oktober 2021.

Dokumentene i saken finner du her:

Saksframlegg 2. gangs behandling (PDF, 2 MB)
Saksprotokoll - Vedtak detaljreguleringsplan for ny barneskole på Lyngmyr (PDF, 104 kB)
Revidert Plankart 24.08.21 (PDF, 2 MB)
Bestemmelser 24.08.21 (PDF, 580 kB)
Planbeskrivelse 24.08.21 (PDF, 10 MB)
ROS-analyse (PDF, 2 MB)
Varslingsbrev 2016, 2019 og 2020 (PDF, 3 MB)
Innkomne merknader 2016 (PDF, 4 MB)
Innkomne merknader 2019 (PDF, 226 kB)
Innkomne merknader 2020 (PDF, 1002 kB)
Innkomne høringsuttalelser 2020-21 (PDF, 4 MB)
Tegninger VA og overvann (PDF, 10 MB)
Skredfarevurdering (PDF, 7 MB)
Trafikkløsning (PDF, 7 MB)
Trafikkløsning. Revisjon dok. 4304 (PDF, 649 kB)
Biologisk mangfold (PDF, 3 MB)
Sluttrapport forberedende grunnarbeider ved Felle Maskin AS (PDF, 4 MB)
Illustrasjoner (PDF, 2 MB)