Tidligere kunngjort: Høring - detaljreguleringsplan for Fjordsenteret i Tvedestrand

Kopi av artikkel og dokumenter tilhørende offentlig høring som var lagt ut på kommunens gamle nettside.  

Teknikk-, plan- og naturutvalget har i møte 15.05.18 besluttet å legge forslag til detaljreguleringsplan for Fjordsenteret i Sagesund ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker. 

I medhold av PBL §§ 12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan for Fjordsenteret i Sagesund ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist 7. august 2018.

Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av næringsareal med bygninger for butikk med kontorer og utstilling, samt verksted med tilhørende lagervirksomhet. Dette gjelder nye og eksisterende bygg og funksjoner.

Det planlegges også fritidsbebyggelse i form av ferieleiligheter i området mot vest. Det skal også legges til rette for tilhørende parkerings- og uteoppholdsareal.

Eventuelle innspill må fremmes skriftlig til Tvedestrand kommune, Plan, miljø og eiendom, Pb. 38, 4901 Tvedestrand eller på mail til postmottak@tvedestrand.kommune.no.

Alle innspill må merkes med saksnr. 15/74, og frist for å komme med innspill er 07.08.18.

Sakens dokumenter finner du her:

 

Forslag til reguleringsplankart revidert 13.04.18 (PDF, 590 kB)