Tidligere kunngjort: Reguleringsplan for ny barneskole på Lyngmyr

Kopi av artikkel og dokumenter tilhørende offentlig høring som var lagt ut på kommunens gamle nettside.  

I medhold av PBL § 5-2 og § 12-10 vedtok Teknikk-, plan og naturutvalget i møte 12.06.2018 sak 36/18 å legge Detaljregulering for ny barneskole på Lyngmyr til offentlig ettersyn med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert 14.05.18.

Formålet med planen er å legge til rette for ny barneskole, 1.-7.trinn, med tilhørende uteområde, trafikkløsning, infrastruktur og friområde. Forslagsstiller er Tvedestrand kommune. Planen i målestokk med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget, Tvedestrand kommune, Tjennaveien 30, 4900 Tvedestrand

Oversikt over saksdokumentene finnes på kommunens hjemmeside. Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Tvedestrand kommune innen 10. september 2018 på epost: post@tvedestrand.kommune.no eller pr. post, Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand.

For vurdering av innkomne merknader ved oppstart: se saksfremlegg. 

Saksbehandler svarer gjerne på spørsmål. 

Med hilsen Andreas Gimming Stensland

Vedlegg til 1. gangsbehandling av reguleringsplan for ny barneskole på Lyngmyr:


Planbestemmelser datert 14.05.2018 (PDF, 42 kB)

Planbeskrivelse datert 14.05.2018 (PDF, 5 MB)

Biologisk mangfold rapport (PDF, 2 MB)

Skredfarevurderinger - rapport (PDF, 2 MB)

Geotekniske vurderinger i fht. mulighetsstudie (PDF, 8 MB)

Skisseprosjekt ny barneskole - tegningshefte (PDF, 12 MB)

Forberedende grunnarbeid - funksjonsbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Mulighetsstudie (PDF, 20 MB)

ROS-analyse (PDF, 442 kB)

Innkomne merknader ved varsel om oppstart (PDF, 2 MB)