Varsel om utvidelse av planområdet for detaljert reguleringsplan for ny barneskole på Lyngmyr

Med hjemmel i plan- og bygningsloven varsles det en utvidelse av planområdet for igangsatt reguleringsplan av ny barneskole på Lyngmyr i Tvedestrand kommune. Feste Landskap/Arkitektur utfører arbeidet på vegne av Tvedestrand kommune.

Planområdet er ca. 164 daa og er avgrenset som vist på kartet. Planområdet innbefatter igangsatt reguleringsplan for ny barneskole på Lyngmyr og arealer rundt eksisterende ungdoms- og videregående skole i tillegg til arealer som i dag brukes til parkering mm. på eiendom 59/54 i tillegg til deler av Fv 111.

Formål
Formålet med utvidelse er å tilrettelegge for gode utearealer og en god trafikkavvikling for ny barneskole på Lyngmyr. Det skal reguleres inn arealer til nødvendig trafikkavvikling som adkomst, parkering, hente-bringelomme og ventesone for buss, som skal ligge i tilknytning til fylkesvegen 411. Dette for å kunne tilrettelegge for en mindre trafikkert «hjertesone» nærmere skoletomta.

Planstatus
Store deler av planområdet er avsatt til skole i reguleringsplan for ny barneskole på Lyngmyr, som ble vedtatt sendt ut på offentlig høring, 12.06.2018. Arealet for utvidelsen som innlemmes i det nye planområdet er uregulert. I kommuneplanens arealdel, 2017-2028, ligger store deler av dette dette arealet inne som offentlig eller privat tjenesteyting.

Spørsmål eller synspunkter til planarbeidet sendes innen 24.04.2020 til:
Feste Sør as, v/ Therese Hagen, postboks 120, 3901 Porsgrunn, eller e-post: th@feste.no

med kopi til:

Tvedestrand kommune, v/ Andreas Gimming Stensland, Postboks 38, 4901 Tvedestrand.
e-post: Andreas.Gimming.Stensland@tvedestrand.kommune.no

 Oversiktskart som viser avgrensning av det foreslåtte planområdet.