Høring og offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan Songe A, område 45, gnr 72 bnr 4, planID 154

Detaljreguleringsplan for Songe A, område 45, del av gnr 72 bnr 4 legges ut på høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Planen har vært til førstegangsbehandling i kommunen. Teknikk-, plan- og naturutvalget vedtok på møte 15.04.2020 å legge planen ut på høring, sak 20/25.

Hovedhensikten med planen er tilrettelegge for bygging av småbebyggelse med tilhørende parkeringsanlegg. Bestemmelsene og kartet gir føringer for krav til utforming av tiltak (utnyttelsesgrad, høyder, terrenginngrep, farger m.m.)

Innspill og merknader til reguleringsarbeidet sendes til Tvedestrand kommune på e-post: post@tvedestrand.kommune.no eller pr post til Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand innen 7. august 2020. Innspill merkes sak nr. 20/448.

Dokumentene i saken finner du her:

Høringsbrev (PDF, 152 kB)
Følgebrev ved innsending av reviderte dokumenter etter 1. gangs behandling (PDF, 582 kB)
Planbeskrivelse rev. 23.04.20 (PDF, 8 MB)
Vedtak i teknikk-, plan og naturutvalget (PDF, 196 kB)
Saksfremstilling (PDF, 2 MB)
Oversendelsesbrev notat vedrørende reguleringsplan Songe A, område 45 (PDF, 3 MB)
Plankart rev. 23.04.20 (PDF, 446 kB)
Planbestemmelser rev. 23.04.20 (PDF, 48 kB)
Situasjonsplan datert 21.01.2020 (PDF, 676 kB)
Følgebrev ved innsending av reviderte dokumenter datert 31.01.2020 (PDF, 2 MB)
ROS-analyse datert 31.01.2020 (PDF, 83 kB)
Innspillene til oppstartsvarselet i 2014 (PDF, 6 MB)