Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Østre Taterholmen

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10  legges detaljregulering  for Østre Taterholmen ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangsbehandling i teknikk-, plan og naturutvalget 07.05.2019 sak 36/19 - 1. gangsbehandling av detaljregulering for Østre Taterholmen. Formålet med planen er å få regulert dagens arealbruk og for å få delt eiendommen i to.

 

Planen i målestokk med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget i kommunehuset i Tvedestrand.

 

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Tvedestrand kommune, Postboks 38, 4901 Tvedestrand, på epost til post@tvedestrand.kommune.no  innen 6. juli 2019.

 

Dokumentene i saken finner du her: