Områdeplan for Lyngør - Høring og utlegging til offentlig ettersyn - 1. gangsbehandling

I medhold av Plan og bygningslovens § 5-2 og §12-10 vedtok teknikk-, plan- og naturutvalget 15.06.21 å legge forslag til områderegulering for Lyngør ut til offentlig ettersyn og sende planen på høring.

Planen erstatter gjeldende verneplan fra 1977, og er å anse som en revidering av denne.

Hovedhensikten med planen er å sikre Lyngør sin kulturhistoriske verdi som historisk viktig uthavn, slik at området bevares som kilde for kunnskap og opplevelser. Planen skal legge føringer og sette rammer for forvaltning av Lyngør. Planen skal forhindre utbygging som utfordrer vernehensynene og åpner ikke for etablering av nye boliger/fritidsboliger utover allerede regulerte boligtomter.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Tvedestrand kommune innen 01.09.21 gjennom eDialog, epost: post@tvedestrand.kommune.no evt. pr. brevpost: Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand. 

Alle innspill bes merket med saksnr. 19/13044.  

Tvedestrand kommune inviterer til åpent høringsmøte 10. august kl. 18.00 på Tvedestrand VGS. Mer informasjon kommer på kommunens hjemmeside/kommunens Facebook-side.

Høringsdokumenter:

Planbeskrivelse med merknadsbehandling (PDF, 3 MB)

Vedtak TPN, 15062021, Sak 21_34, Områdeplan Lyngør - utleggelse til offentlig ettersyn (PDF, 185 kB)

Plankart Lyngør 28.05.21 (PDF, 23 MB)

Bestemmelser områdeplan Lyngør (PDF, 2 MB)

Illustrasjon bebyggelse Lyngør 26.04.21 (PDF, 4 MB)

Høringsutkast - veileder Lyngør