Detaljregulering for del av Østre Løktene - gnr 80 bnr 13 og 131 - varsel om igangsetting av planarbeid

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering iht. plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3.

Det planlegges regulert areal til fritidsbebyggelse, brygge, gangatkomst og grøntformål. I tillegg til eksisterende fritidsbolig, planlegges det 5 – 7 nye enheter.

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 28.02.2020 til Stærk & Co. a.s., Havnegaten 1,
4836 Arendal, eller per e-post: thk@staerk.no. Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til
Stærk & Co. a.s. v/ Turid Hagelia Korshavn, tlf 930 96 282 e-post: thk@staerk.no.
Kunngjøringen kan også sees på www.staerk.no 

Her finnes også planinitiativ samt referat fra oppstartsmøte med Tvedestrand kommune.

Dokumentene i saken: