Kommunedelplaner

Under arbeid

Kommunedelplan for kystsonen 2011-2023

Kommunedelplan for kystsonens bygge områder ble vedtatt i kommunestyret 15.05.12, sak 77/12, og ble ofte presentert i media som «Tvedestrandsmodellen» Planen omfatter 45 delområder langs kysten av Tvedestrand kommune. Hensikten med planen er å klargjøre vern og utvikling av den nære kystlinje i områder der det allerede er foretatt utbygging/inngrep. Planen har byggegrenser som avviker fra det nasjonale byggeforbudet i 100 meters beltet, og har egne bestemmelser om hva som kan bygges uten dispensasjon eller plankrav, og hva som krever reguleringsplan.  Planen er utarbeidet i samsvar med vedtatt planstrategi og planprogram i vedtak av oktober 2009 og august 2010. Planen vil bli revidert i 2019, jfr Vedtatt planstrategi 2017-2020 (PDF, 809 kB)

Kommunedelplan for kystsonens dokumenter:

Kommunedelplanen er lagt ut digitalt på kommunens kartløsninger, og kommer opp sammen med resten av kommuneplanens arealdel når man krysser av på kommuneplan slik:

 

 

 

 

Andre kommunedelplaner

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2023 (PDF, 2 MB)
vedtatt av kommunestyret september 2019

vedtatt av kommunestyret desember 2015

vedtatt av kommunestyret september 2012