Høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for privat kjørevei Hantho - Kvastadlia, planId 188

Detaljreguleringsplan for privat kjørevei fra Hantho til Kvastadlia i Tvedestrand kommune legges ut på høring og offentlig ettersyn. Dette bestemte teknikk-, plan- og naturutvalget i møte 9. mai 2023, sak 23/21.

Hovedhensikten med planen er å tilrettelegge for privat kjørevei fra Hantho (fra Ytre vei – fylkesvei 410) til Kvastadlia.

Uttalelser og merknader til planforslaget sendes til Tvedestrand kommune elektronisk, e-post: post@tvedestrand.kommune.no eller pr post til Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand.

Ved innspill ber vi om at det henvises til vårt saksnummer 22/2998.

Frist for å komme med innspill er 4. juli 2022.

PlanId er 188 og behandling og høringen av reguleringsplanforslaget er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-10.

Relevante dokumenter i saken finner du her:

Planbeskrivelse 17.02.23 (PDF, 4 MB)
Plankart 08.02.23 (PDF, 2 MB)
Reguleringsbestemmelsene - mottatt 17.02.23 (PDF, 130 kB)
Saksframlegg førstegangsbehandling (PDF, 2 MB)
Protokoll teknikk-, plan- og naturutvalget 09.05.23 (PDF, 79 kB)
Kulvert i Hanthobekken - tiltakshavers vurdering av vilkår (PDF, 389 kB)
Referat fra oppstartsmøte - detaljreguleringsplan for kjørevei fra Hanto - Kvastadlia (PDF, 690 kB)
Befaringsinnkalling TPN-utvalget (PDF, 450 kB)
Omdisponeringsvedtak, jordskifteavgjørelse og byggesak (PDF, 3 MB)
Temakart strandsone (PDF, 3 MB)
Tillatelse til utbytting av kulvert i Hanthobekken (PDF, 138 kB)
ROS-analyse (PDF, 936 kB)
Oppsummering og kommentarer til innkomne merknader etter oppstartsmelding (PDF, 171 kB)
Vedtak TPN1, 09052023, Sak 23-21, Førstegangsbehandling  (PDF, 79 kB)